Takip Edin:

Denetim Hizmetleri

Home Denetim Hizmetleri

Denetim Hizmetleri

Müşterilerimizin büyüklüklerine ve bulundukları sektöre ilişkin bilgi ve deneyim ile denetim hizmet sağlamaktayız. Bununla beraber işletmedeki mevcut riskleri ve gelecekte oluşabilecek riskleri analiz ederek bilgiler toplayıp, risk ve hatalardan arındırılmış mali tablolar ile geleceği yönetilebilir hale getirmeye destek vermekteyiz.

Finansal Tablo Denetimi

Müşterilerimiz ile işbirliği içinde şirketlerin yasal yükümlülüklerinin zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktayız. Denetim hizmeti sırasında ve düzenlediğimiz bağımsız denetim raporunda, müşterilerimizin mevcut sorunlarını ve gelecekte oluşabilecek finansal risklerini tespit ediyoruz. Ayrıca, sektörel bilgilerimizi kullanarak kontrol ve yeterlilik konularında önerilere  sunuyoruz. Bununla birlikte şirketlerin finansal tablo okuyucularına güvenilir, şeffaf ve tutarlı bilgi sağlamalarına yönelik denetim hizmetleri uygulayarak sunuyoruz.

Uygunluk Denetimi

Uygunluk denetimleri şirket yönetimi tarafından belirlenmiş olan amaç ve politikalara, yönetmelik ve prosedürlere, mali ve diğer mevzuata uyulup uyulmadığını veya hangi düzeyde uyulduğunu belirlemek amacıyla yapılan denetimlerdir. Uygunluk denetimleri şirketlerin mali işler, satın alma, satış, pazarlama veya insan kaynakları gibi bölümlerinde ayrı ayrı ya da bu bölümlerin tümünde gerçekleştirilir.

Kurumsallaşmanın önem kazanmasıyla birlikte, yeni prosedürler ve düzenleyici kurallar da gelişmeye devam etmektedir. Müşterilerimizin yerel ve uluslararası düzenlemelere veya iç prosedürlerine uygunluğunu üst yönetim ile birlikte gözden geçiriyoruz. Şirketinizin ihtiyaçlarına yönelik uyum programları oluşturuyor ve yükümlülüklerinizi zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirmeniz için yol gösteriyoruz.

Özel Amaçlı Denetimler

Şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda bağımsız denetim hizmetinden ayrı olarak özel amaçlı denetim hizmeti de vermekteyiz.

Bu kapsamda genel olarak çalışma alanımız:

* Vergi beyannameleri ekinde sunulan finansal tablo setlerinin vergi esaslı muhasebe düzenlerine ve ilkelerine uygunluk denetimleri,

* İşletmenin kreditörleri için nakit akış bilgisine ilişkin nakit tahsilat ve nakit ödeme yetkinliklerinin muhasebe düzenlerine ve ilkelerine uygunluğunun denetimleri,

*Teşvik, Destek ve Fon Sağlayanlar tarafından işletmeye getirilecek yükümlülükleri karşılayabilme yetkinliğine uygunluğunun denetimi,

*Şirket Birleşme ve Satın Alma öncesinde finansal tablolarının doğruluğun denetimi

İç Denetim Hizmetleri

İç denetim hassas olduğumuz konuların başında gelmektedir. İşletmelerde her türlü işlem, sözleşme, belge, kayıt ve finansal raporlama sistemlerinin güvenirliğinin ve yasal mevzuata uygunluğunun, iç kontrol sisteminin etkinliği başlangıç noktamızdır.

Müşterilerimizin bünyesinde yaptığımız iç denetim çalışmalarımızda, hata ve usulsüz işlemlerin önlenmesi, şirket varlıklarının korunması, muhasebe kayıtlarının tam ve doğru olarak yapılmasına, yasal mevzuata uygunluklar sağlayacak şekilde, kurum kültürüne uygun olarak “iç kontrol sistemi” kurulmakta olup tespit edilen problemlerin çözüm önerileriyle birlikte şirket yönetimine rapor edilip, iç denetim fonksiyonlarının geliştirilmesi konularında müşterilerimize hizmet sunmaktayız.

Son bir kaç yılda dünya genelinde şirketlerin çeşitli kadrolarında suistimaller gerçekleştiği duyulmaktadır. Bu da öncelikli olarak iç kontrol mekanizmasının etkin çalışmadığını gösterdiği gibi, dışarıdan bir kaynaktan destek alınarak üçüncü bir gözün, şirket süreçlerini kontrol edilme gerekliliğini ortaya çıkarttı.

 

Bu konuda müşterilerimize yardımcı olabileceğimiz hususlar:

*Süreçlerinizdeki suistimal risklerinin belirlenmesi

*Tesis edilmiş kontrollerin etkinlik ve yeterlilik açısından değerlendirilmesi

*Süreçlerde tasarlanmamış kontrollerin belirlenmesi ve bunlara ait eksikliklerin giderilmesine yönelik aksiyon planlarının belirlenmesi

*Şirketinize özel, etkin bir suistimal önleme çerçevesinin oluşturulması

*Alınan tüm tedbirlerin ve süreçlerin aylık ve/veya üçer aylık dönemler ile süreçlerin tekrar analiz edilerek sonuçların raporlanması